تبلیغات
ᙢᙓ & ᙢᘎᔕᓰᑕ - جی جی جین ☻☺

جی جی جین ☻☺

یکشنبه 15 تیر 1393 10:14 ق.ظ

نویسنده : ԼƠƔЄԼƳ ƓƖƦԼ
ارسال شده در: ♪ مـــتفــرقه ♪ ، ♪ عـــکس ♪ ، ♪ خــــــودم ♪ ،
http://www.uplooder.net/img/image/87/7028f8a49bd311f953234618816fc090/Ccpic99888ddd8.gif

ســــــــــ ـ ـ ـ ـــلامــــ

حــــ ـ ـ ـ ـال شـــــ ـ ـ ـ ـــوما؟؟؟

مــــ ـ ـ ـ ـــا خــــــوبیـــ ـ ـ ـ ـــــــــــم

امـــ ـ ـ ـ ـــروز نتـــــ ـ ـ ـ ـــایج نـــــ ـ ـ ـ ـمونــه میــــ ـ ـ ـ ــاد

قبـــــــولیــــ ـ ـ ـ ــدم

هـــــــــ ـ ـ ـ ـــم خـــــــ ـ ـ ـ ــوـدمـ

همــــــ ـ ـ ـ ـــــ دوســـــ ـ ـ ـ ـتــــــام

الآن خیــــــــ ـ ـ ـ ـــلی شـــــ ـ ـ ـ ـــادروانـــــ ـ ـ ـ ـــم

ولـــــــــــ ـ ـ ـ ـــی حوصـــــ ـ ـ ـ ــلم ســـــــ ـ ـ ـ ــر میــــــ ـ ـ ـ ـره

آخـــــــ ـ ـ ـ ــه هیـــــ ـ ـ ـ ــچ کــــلاســــ ـ ـ ـ ــــــی ننـــــ ـ ـ ـ ــوشـــتم

دیــــــ ـ ـ ـ ـــروز تـــا امــــــ ـ ـ ـ ــدم نــــــ ـ ـ ـ ـــــتــــ بــــ ـ ـ ـ ـــرق رفــــتـ

شـــــــــ ـ ـ ـ ــانســــ ـ ـ ـ ــو دیـــ ـ ـ ـ ـــدی؟؟

منـــــ ـ ـ ـ ــم از رو بیـــکــــ ـ ـ ـ ــاری رفتـــــ ـ ـ ـ ــم نـــــقـــ ـ ـ ـ ــــاشی کشیــــــ ـ ـ ـ ــدم

شــــ ـ ـ ـ ـــد ایـــــ ـ ـ ـ ـــــــن:

http://www.uplooder.net/img/image/19/cafe197e2e59cb5939b02ddbfa4e1924/Photo0604.jpg


چـــــــپــــــ ـ ـ ـ ــکیه روــــش کلیــــ ـ ـ ـ ــک کـــ ـ ـ ـ ـــن تــــ ـ ـ ـ ـــا درســــ ـ ـ ـ ـــتـــ بیــــ ـ ـ ـ ــاد

دیــــــ ـ ـ ـ ــگه حــــرفــ ـ ـ ـ ــی نـــ ـ ـ ـ ــدارم

فقـــــــ ـ ـ ـ ـــط برو ادامـــــــ ـ ـ ـ ــه

منــــــــبع:

nanas-b.blogfa.com


http://www.uplooder.net/img/image/58/dfd9498921d35cf8927e60e1acf44351/ccpic4589666nanas-b.gifhttp://www.uplooder.net/img/image/44/ce57568fbd71145fc1bdab14e2d69c6d/ccpic44d48.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/23/eb93089877476495cf67632c11ac0bf8/ccpic456662.pnghttp://www.uplooder.net/img/image/4/63d04116bce26dbe9a3a568b11eaddb7/ccpic22266.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/64/60d5f14121aa3dd3e073a01197c36496/ccpic4582s.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/96/71f1299cc3c711ccb6623de54978213d/ccpic458962.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/61/896be469a970a84885fbd0c230073f38/ccpic457832.gif


http://www.uplooder.net/img/image/83/c797afe12769778dfd72ff00482f6f86/ccpic4568712.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/89/18a986549c10dbce39d31781e049f347/ccpic456987123.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/63/d9a26b201504cfde787e704947990397/ccpic_c554.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/61/aa00d07db3432552715574a5a15a69e3/ccpic4565.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/55/d5448de41ef702fc568491ab7f2f119e/ccpic4586224.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/65/93516f7147c28dc79e6f8434a1e6db73/ccpic45865545.jpg

دیدگاه ها : ȻØⱮɆƝȾ
آخرین ویرایش: یکشنبه 15 تیر 1393 10:49 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30